Tjänster2023-04-21T15:48:20+02:00

Juridisk rådgivning inom familjerätt och arvsrätt

Hos Hermida Familjejuridik får du hjälp med juridisk rådgivning i de flesta frågor som rör privat- och familjeliv samt arvsrätt.

Vi diskuterar hur er familjesituation ser ut och vad som kan göras för att trygga den. Kanhända kommer vi fram till att inga juridiska dokument behövs, kanske behövs flera för att uppnå den trygghet som önskas.

Nedan finner du de tjänster jag kan hjälpa dig med. Klicka på respektive länk nedan för mer information.

Vad som föreskrivs om makar gäller även registrerade partners.

Arvskifte2019-10-07T13:22:50+02:00

När bouppteckningen efter en avliden person blivit registrerad hos Skatteverket skall ett arvskifte upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna, där det bestäms på vilket sätt kvarlåtenskapen (arvet) efter den avlidne skall fördelas. Innan den avlidnes tillgångar kan fördelas måste dödsboets skulder betalas, eller medel i vart fall avsättas till dessa. Normalt medför arvskiftet att dödsboet blir avvecklat och således upphör att existera.

Bodelning makar / registrerade partners2019-10-07T13:22:29+02:00

Bodelning mellan makar skall enligt lag ske då äktenskapet upphör på grund av äktenskapsskillnad eller vid makes frånfälle. All egendom som är giftorättsgods i ett äktenskap skall enligt huvudregeln ingå i en bodelning. Om någon av makarna eller båda äger egendom som är att anse som enskild till följd av ett förordnande i testamente eller gåvobrev (från annan än makarna själva) eller av ett äktenskapsförord, skall sådan egendom ej ingå i bodelningen.

Bodelning sambor2019-10-11T18:21:36+02:00

Bodelning mellan sambor sker om den ena eller båda samborna begär det. Vid ena sambons frånfälle kan endast den efterlevande sambon begära bodelning, inte den avlidnes dödsbodelägare. Begäran skall göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Bodelningsbar egendom är bostad och bohag som anskaffats för gemensamt begagnande. Det spelar ingen roll vem som äger eller har betalt egendomen – den blir bodelningsbar om den anskaffats för gemensam användning.

Bodelning under bestående äktenskap2019-10-07T13:21:51+02:00

Makar har en möjlighet att bodela under ett bestående äktenskap. Ett sådant bodelningsavtal upprättas frivilligt av makarna och görs normalt för att klargöra ägandeförhållandet avseende viss egendom eller för att jämna ut inbördes förmögenhetsförhållanden.

Bouppteckning och utredning av dödsbon2019-10-07T13:21:33+02:00

En bouppteckning är en faktasammanställning över en avliden persons tillgångar och skulder per dödsdagen. Av bouppteckningen skall legala arvingar och universella testamentstagare framgå (dödsbodelägare) liksom efterarvingar. Dessa skall enligt lag kallas till en bouppteckningsförrättning. En sådan förrättning måste hållas inom tre månader från dödsfallet. Sedan förrättningen ägt rum skall bouppteckningen inges till Skatteverket senast en månad senare. En registrerad bouppteckning kan sedan sägas utgöra en slags ”identitetshandling” som visar vem som äger rätt att företräda dödsboet.

Dödsboförvaltning2019-10-11T18:22:51+02:00

Med detta avses att jag hjälper till med att få ett dödsbo fullt avvecklat – från början till slut. Boet utreds, abonnemang sägs upp, eventuell lägenhet sägs upp, röjs ur och städas, eventuella försäkringar utreds, dödsbodelägare kallas och bouppteckning förrättas. När bouppteckningen blivit registrerad hos Skatteverket upprättas ett arvskifte om den avlidne hade fler än en dödsbodelägare. Inför arvskiftet kan egendom behöva avyttras mm. Jag finns med under hela resans gång till dess att allt blivit fördelat och dödsboets existens upphört. Detta under förutsättning att tvist inte uppstår.

Framtidsfullmakt2019-10-07T13:20:53+02:00

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du undvika godmanskap för det fall du senare i livet skulle bli dement exempelvis eller råka ut för en stroke som gör att du inte längre kan tillvarata dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Framtidsfullmakten gäller först om/när sjukdomstillståndet inträffat. Dessförinnan kan enbart en vanlig fullmakt användas vid behov.

Fullmakt2019-10-11T18:23:40+02:00

Jag kan upprätta en fullmakt för specifika ändamål eller en generell sådan, om du vill att någon skall utföra något i ditt ställe.

Förvaring av testamente2019-10-11T18:24:40+02:00

Jag kan förvara ditt testamente om det upprättats här hos mig.

Gåvobrev (fast och lös egendom)2019-10-07T13:19:50+02:00

Om du vill ge bort viss egendom till någon kan ett gåvobrev i vissa fall krävas. Så är fallet när du vill ge bort del av eller en hel fastighet (fast egendom). För att mottagaren skall erhålla lagfart för fastigheten krävs en gåvohandling som ligger till grund för lagfartsansökan.

Ett gåvobrev kan också bli aktuellt när du vill skänka annat än en fastighet, exempelvis pengar eller annan egendom (lös egendom) då gåvan skall vara villkorad. Det vanligaste villkoret är att givaren vill göra gåvan till mottagarens enskilda egendom.

Lagfart2019-10-11T18:26:43+02:00

Då en fastighet skall övergå till ny ägare kan jag hjälpa till med lagfartsansökan.

Medlåntagaravtal / regressavtal2019-10-11T18:28:26+02:00

Ofta går föräldrar in som medlåntagare vid bostadsköp i syfte att erhålla förmånligare lånevillkor, eller kanske för att lån skall beviljas överhuvudtaget. Medlåntagaren ansvarar ofta solidariskt med huvudlåntagaren och kan således krävas på hela lånesumman av banken i det fall huvudlåntagaren inte betalar. Detta kan resultera i ytterst ovälkomna resultat inom familjen och för att trygga medlåntagarens ekonomiska situation kan ett medlåntagaravtal reglera förhållandet mellan låntagarna inbördes.

Rådgivning2019-10-07T13:18:50+02:00

Ibland kanske det räcker med enbart rådgivning inom familje- eller arvsrättens områden för att du som kund skall känna dig trygg med att allt är som du vill ha det.

Samboavtal2019-10-07T13:18:30+02:00

Ett samboavtal innebär att sambolagens bodelningsregler avtalas bort helt eller till viss del.

Samäganderättsavtal2019-10-07T13:18:10+02:00

Genom ett samäganderättsavtal kan två eller flera personer som äger viss egendom tillsammans avtala om de praktiska detaljerna kring samägandet och vad som skall ske om en delägare inte vill vara med längre. Vanligen skrivs samäganderättsavtal då en fastighet ägs av syskon, släktingar eller vänner för att underminera risken för osämja eller i vart fall oklarheter.

Skuldebrev / revers2019-10-07T13:17:32+02:00

Genom ett skuldebrev (eller revers som det också kallas) kan en långivare få ett bevis för sin fordran gentemot låntagaren. I skuldebrevet kan villkor för skulden regleras, såsom eventuell ränta, förfallodag, amorteringar osv.

Testamente2019-10-11T18:31:39+02:00

När det finns önskemål om att åsidosätta den legala arvsordningen kan ett testamente upprättas i syfte att styra kvarlåtenskapen till annan än den/de lagen anger. Framför allt finns det skäl för sambor med gemensamma barn att skriva testamente då sambor inte ärver varandra.

Även om lagens regler många gånger överensstämmer med de egna önskningarna kan det ändå finnas skäl att komplettera med ett förordnande om enskild egendom för mottagaren. Ett juridiskt hållbart testamente måste uppfylla vissa formkrav. Jag har flerårig erfarenhet av just upprättande av testamenten.

Äganderättsförklaring2019-10-11T18:32:09+02:00

En äganderättsförklaring är ett avtal mellan två parter gällande viss egendom, där ägandeförhållandet skall klargöras i bevissyfte. Vanligen skrivs en äganderättsförklaring rörande fordon, eftersom endast en person kan registreras på ett fordon i bilregistret, även om två personer i praktiken betalat fordonet.

Äktenskapsförord2019-10-07T13:16:14+02:00

I ett äktenskap är all makarnas egendom som regel giftorättsgods. Detta oavsett när egendomen köptes, eller vem som köpte egendomen. All egendom som utgör giftorättsgods skall normalt ingå i en bodelning.

Om det finns egendom som makarna eller någon av dem ej vill skall ingå i en eventuell bodelning, kan de tillsammans avtala att viss (eller all) egendom skall vara enskild egendom.

Ett äktenskapsförord kan upprättas inför ett förestående äktenskaps ingående eller när som helst under äktenskapet. Båda makarnas underskrift krävs för att äktenskapsförordet skall bli giltigt.

Till toppen