Behandling av personuppgifter

Allmänt

Hos Hermida Familjejuridik behandlas personuppgifter på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt. Med kunden avses nedan den person som lämnar ett uppdrag till Hermida Familjejuridik.

Vem som bär ansvaret för personuppgifter
Hermida AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi erhåller och administrerar i samband med uppdrag från kunden.

Varför vi behandlar personuppgifter
Personuppgifter behandlas för att tillvarata kundens intressen vid utförandet av det aktuella uppdraget, för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller liknande, men även för redovisnings- och faktureringsändamål.

Som kund är du aldrig skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss uppdraget.

Vi samlar i första hand in personuppgifter från kunden i egenskap av uppgiftslämnare. I samband härmed erhålles kundens samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Därutöver kan kompletterande upplysningar behöva inhämtas och kontrolleras via offentliga och övriga register såsom folkbokförings-registret och bolagsregistret mm. Beroende på typ av ärende kan följande uppgifter behöva behandlas;

  • Identifieringsuppgifter såsom namn och personnummer (vi behandlar personnummer då det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen)
  • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och mailadress
  • Försäkringsuppgifter (för utfående av försäkringsmedel vid anhörigs dödsfall)
  • Kontonummer (vid utbetalning av arv eller försäkringsmedel exempelvis)
  • Bilder
  • Fakturainformation (exempelvis utsända fakturor och fakturabelopp)

Förmedling av personuppgifter
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående i annat fall än

  • då det särskilt överenskommits med kunden
  • när det inom ramen för uppdraget är nödvändigt för att tillvarata kundens intressen
  • om det är nödvändigt för att fullgöra lagstadgad skyldighet eller följa myndighets- eller domstolsbeslut
  • i de fall Hermida Familjejuridik anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning

Hur länge personuppgifter sparas
Personuppgifter sparas under den tid som påkallas av ärendets natur såvida inte kundens samtycke till att spara en längre tid föreligger.

Personuppgifter för leverantörer och samarbetspartners sparas så länge som relationen pågår eller under den tid vi enligt lag är skyldiga till det, t ex bokföringslagen.

Kundens rättigheter
Som kund har du när som helst rätt att – kostnadsfritt – begära information från Hermida Familjejuridik om vår användning av de personuppgifter som rör dig. I händelse av felaktigheter kommer dessa att rättas till. På begäran kommer vi även att radera eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter som inte längre är erforderliga för att uppfylla våra åtaganden eller för att fullgöra lagstadgad skyldighet eller följa myndighets- eller domstolsbeslut.

Som kund har du rätt att begära att personuppgifterna som vi tillhandahåller ej får användas för direktmarknadsföringsändamål.

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Vid missnöje
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet i Sverige.

Kontaktuppgifter
Du är alltid välkommen att kontakta Hermida Familjejuridik vid frågor gällande vår personuppgiftshantering.

Hermida AB
Org nr: 556699-8299
Postadress: Kungsgatan 18, 461 31 Trollhättan

Telefon: 0520-120 08
E-post: info@hermida.se

Webb: www.hermida.se