Med detta avses att jag hjälper till med att få ett dödsbo fullt avvecklat – från början till slut. Boet utreds, abonnemang sägs upp, eventuell lägenhet sägs upp, röjs ur och städas, eventuella försäkringar utreds, dödsbodelägare kallas och bouppteckning förrättas. När bouppteckningen blivit registrerad hos Skatteverket upprättas ett arvskifte om den avlidne hade fler än en dödsbodelägare. Inför arvskiftet kan egendom behöva avyttras mm. Jag finns med under hela resans gång till dess att allt blivit fördelat och dödsboets existens upphört. Detta under förutsättning att tvist inte uppstår.