En bouppteckning är en faktasammanställning över en avliden persons tillgångar och skulder per dödsdagen. Av bouppteckningen skall legala arvingar och universella testamentstagare framgå (dödsbodelägare) liksom efterarvingar. Dessa skall enligt lag kallas till en bouppteckningsförrättning. En sådan förrättning måste hållas inom tre månader från dödsfallet. Sedan förrättningen ägt rum skall bouppteckningen inges till Skatteverket senast en månad senare. En registrerad bouppteckning kan sedan sägas utgöra en slags ”identitetshandling” som visar vem som äger rätt att företräda dödsboet.