Bodelning mellan sambor sker om den ena eller båda samborna begär det. Vid ena sambons frånfälle kan endast den efterlevande sambon begära bodelning, inte den avlidnes dödsbodelägare. Begäran skall göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Bodelningsbar egendom är bostad och bohag som anskaffats för gemensamt begagnande. Det spelar ingen roll vem som äger eller har betalt egendomen – den blir bodelningsbar om den anskaffats för gemensam användning.